Naše poslání

Domov Větrný mlýn Skalička je pobytové zařízení pro osoby se zdravotním postižením. Jeho základním posláním je poskytovat ženám s mentálním postižením vstřícné prostředí s přiměřenou podporou a péčí tak, aby mohly prožít život aktivně a smysluplně na základě jejich individuálních potřeb a přání.

Cíle našich služeb

  • Podporovat klientky v aktivním přístupu k zvládání péče o vlastní osobu a soběstačnost s ohledem na individualitu každé z nich
  • Udržení a rozvoj nabytých schopností a dovedností
  • Podporovat vztahy klientek s blízkými osobami

Cílová skupina a kapacita

Služby poskytujeme ženám s mentálním postižením od 18 let věku, které jsou závislé na péči jiné fyzické osoby. Horní věková hranice není omezena.

Kapacitně je služba určena pro 74 klientek.

Osoby, které nesplňují podmínky pro poskytnutí pobytové sociální služby v DVM, jsou vyrozuměny o zákonných důvodech odmítnutí (podle § 91 odst. 3 zákona 108/2006 a § 36 prováděcí vyhlášky).

Poznámka:

  • Podněty, připomínky, stížnosti ke službě můžete podávat do schránky ve vestibulu nebo kterémukoliv zaměstnanci zařízení, ten je povinen je předat vedoucímu pracovníkovi. Formy podání jsou písemné, ústní, jmenovité i anonymní. Pravidla pro stížnosti jsou k nahlédnutí v Domově u každého pracovníka přímé péče a samozřejmě u vedoucích pracovníků.
  • Naše organizace se kromě vnitřních předpisů, řídí souborem přijatých standardů kvality, které jsou k nahlédnutí v Domově.
top