Domov pro osoby se zdravotním postižením

Naše poslání

Naším základním posláním je poskytovat dívkám a ženám s mentálním postižením vstřícné prostředí s přiměřenou podporou a péčí tak, aby mohly prožít život aktivně a smysluplně na základě jejich individuálních potřeb a přání.
Cíle
Podporovat klientky v aktivním přístupu k zvládání péče o svou osobu, udržení nabytých dovedností a navazování vztahů s blízkými osobami
Cílová skupina
Dívky a ženy od 3 let věku, které jsou závislé na péči jiné osoby
Kapacita
Naše zařízení disponuje kapacitou 78 lůžek
 

Naše zásady

 • Individuální přístup při plánování služby

 • Dodržování lidských práv klientek

 • Zásada partnerství a rovného přístupu

 • Zajištění bezpečné a odborné služby

 • Týmová spolupráce

 

Naše služby

Podpůrné služby

 • Ubytování
 • Zajištění stravy
 • Ošacení
 • Zdravotní péče
 • Úklid
 • Osobní hygiena
 •  Sociálně-právní a finanční servis

Rozvíjející služby

 • Výchova a vzdělávání dle individuálních schopností
 • Vytváření pracovních dovedností
 • Volnočasové aktivity a zájmová činnost

Doplňkové služby (dle zájmu klientů)

 • Poradenská činnost pro klienty – sociální problematika, právní problematika, finanční poradenství, životní situace apod.
 • Nákupy (asistované, konzultované)
 • Doprava (asistovaná, konzultovaná)
 • Další veřejné služby a produkty pro klientky využitelné (asistence, konzultace).
 • Podpora vstupu a začleňování do komunity obce
 • Spolupráce s rodinami klientek (poradenství, …)

Podrobné a detailní informace lze získat přímo v Domově Větrný mlýn Skalička.

Výchova a vzdělání

Cílem výchovy v našem zařízení je dosažení co možná nejvyššího stupně společenského a pracovního zapojení a zajištění harmonického a všestranného rozvoje osobnosti klientky.

Výchovu a vzdělávání v zařízení uskutečňujeme prostřednictvím zájmové činnosti, individuálního plánování a možností seberealizace.

Jak u nás vypadá vzdělávání?

Vychovatelka a PSS na výchovně vzdělávacím úseku pracují s klientkami s různým stupněm postižení. Výchovné činnosti jsou zaměřeny na sebeobsluhu a jednoduché domácí práce. Klientky se učí pečovat o sebe i o druhé, starají se o prádlo, uklízí si a podle zájmu se učí v kroužku vaření připravovat jednoduchá jídla. Podle zájmu, schopností a potřeb navštěvují klientky terapeutické dílny – keramickou, textilně výtvarnou a dílnu ručních prací. Zde nalézají pracovní uplatnění, seberealizaci a zdokonalují svou zručnost. Své vlohy mohou rozvinout v oblasti ručních prací i v ovládání PC. Pod vedením cvičitele mají možnost upevňovat svou kondici v posilovně, cvičit jógu nebo jezdit na cyklotrenažérech. Pravidelně každý týden chodí cvičit do místní sokolovny. Chodí na vycházky do přírody. Další hezké chvilky tráví v muzikoterapii nebo při relaxaci na vodním lůžku. S některými klientkami s narušenou komunikační schopností pracuje speciální pedagog – logoped. Ve volném čase se klientky věnují svým koníčkům - pletení, háčkování, sledování televize, procházkám a poslechu hudby. 

Důležitou složkou výchovy je pracovní terapie, kdy klientky v rámci svých možností a schopností vypomáhají v kuchyni a prádelně.

Výlety

S klientkami se účastníme různých společenských, kulturních i sportovních akcí, navštěvujeme se s přáteli z jiných zařízení, jezdíme na rekreace. Vzdělávání u klientek školou povinných je realizováno speciální školou při Dětském centru v Hranicích, kam naše klientky denně dojíždí na výuku.

V rámci výchovy se také účastníme různých společenských, kulturních i sportovních akcí, několikrát do roka jsou organizovány rekreační pobyty a návštěvy v chlapeckých zařízeních, které jsou u klientek v oblibě.

Zdravotní péče

V rámci zdravotních služeb je poskytována zejména ošetřovatelská a rehabilitační péče klientkám se závažnými vrozenými či získanými vadami, neurologického, psychického, smyslového a somatického charakteru. Tato péče je poskytována zdravotním personálem našeho zařízení. Snahou ošetřovatelských týmů je zabezpečit a uspokojit u těžce postižených klientek jejich základní fyziologické potřeby a hygienu, a poskytovat péči dle individuálních potřeb klientek s ohledem na současný zdravotní stav a zajišťovat soběstačnost v základních každodenních činnostech, a to úměrně k možnostem každé klientky.

Prevence

Na léčebně preventivní péči, jejímž cílem je zmírnění následků postižení, zamezení zhoršení aktuálního zdravotního stavu a přidružení dalších onemocnění, se podílejí odborní lékaři, kteří v našem zařízení pravidelně ordinují, a to takto: 

 • obvodní lékař a pediatr - 1x za dva týdny
 • zubní lékař – 3 x za rok - prevence
 • psychiatr – 1x za měsíc
 • neurolog – 1x za 6 měsíců

Další odborná péče je na doporučení obvodního lékaře nebo pediatra zajišťována v nemocnici v Hranicích, Přerově nebo Olomouci.

U nás

V rámci našeho zařízení jsou klientkám k dispozici perličkové koupele, masáže a rehabilitační cvičení za asistence sestry.
Od roku 2007 máme uzavřenou smlouvu s VZP a zdravotní péče u nás poskytovaná je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V dalších letech jsme uzavřeli smlouvu o úhradě poskytované zdravotní péči i Průmyslovou zdravotní pojišťovnou a Revírní bratrskou zdravotní pojišťovnou.

Sociální péče

Sociální péče v zařízení je zajišťována sociální pracovnicí, která se zaměřuje zejména na sociální pomoc klientkám umístěných v zařízení. Podílí se na vytváření podmínek pro jejich integraci do společenského života.

Sociální pracovnice zabezpečuje veškerou sociální agendu klientek zařízení, poskytuje poradenské služby v sociální oblasti - zaměřené především na pomoc postiženým, vyřizuje sociální dávky a dávky důchodového zabezpečení klientkám, pořizuje osobní vybavení, zpracovává písemné podklady a účastní se na jednáních v zájmu klientů, zabezpečuje korespondenci se správními orgány, soudy a dalšími organizacemi, provádí sociální šetření, odpovídá za plnění plánovaného počtu obyvatel a využívá volných míst v zařízení, vede evidenci plateb úhrad za pobyt klientek v zařízení, ve spolupráci s výchovným úsekem organizuje společenské akce apod.

Mohlo by vás zajímat